Atenció especialitzada
per als nostres clients

Assessoria
de qualitat

Us garantim una disminució en les despeses

Tenim experiència acreditada en assessorar tant a empreses com a treballadors i sabem donar una atenció especialitzada al client. Som pioners en novetats informàtiques i tecnològiques i estem amb constant actualització, el qual ens permet donar una resposta àgil i eficaç al client en cada moment, oferim un assessorament permanent al client que ens confia l’assumpte, basat en la nostra àmplia experiència.

Gestió de nòmines i Seguretat Social

Laboral i Seguretat Social és un equip especialitzat en dret laboral per garantir la màxima eficàcia i serietat en l’assessoria i la gestió de les relacions laborals de la teva empresa o activitat.

 • Assessorament actualitzat, personalitzat i permanent.
 • Contractació laboral.
 • Confecció i càlcul de rebuts de salaris i llistats comptables.
 • Liquidació per extinció de la relació laboral i certificats de desempleat.
 • Actualització de convenis i liquidacions de endarreriments.
 • Liquidacions de la Seguretat Social, certificats de estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Gestió d’Incapacitat laboral.
 • Elaboració dels calendaris laborals i quadres d’horari.
 • Aplicació de la revisió dels percentatges d’IRPF, certificats de les retribucions anuals i declaracions jurades.
 • Gestió d’expedients d’Incapacitat permanent, de jubilació i de viduïtat o orfandat: estudi i càlcul de la prestacions, tràmits administratius i defensa jurídica davant els Tribunals.
 • Sol·licitud i gestió d’ajornament en el pagament de quotes a la Seguretat Social.
 •  Actuacions davant la inspecció de treball.
servicios migración
servicios migración

Migració i estrangeria

T’acompanyem, t’ajudem i defensem en tots els tràmits necessaris per regular la teva situació personal i laboral en un procés migratori.

 • Tràmit, modificació o renovació d’autorització de residència i treball per compte propi o aliena.
 • Autoritzacions de treball per compte d’altri per a nacionals de Romania o per als seus familiars.
 • Autorització de residència del fill nascut a Espanya de resident legal o no nascut a Espanya que sigui fill d’un espanyol o d’un estranger resident legal.
 • Autorització i renovació de permís treballo per compte d’altri per a titulars d’estada per estudis, recerca, formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.
 • Tràmit, modificació i renovació de la targeta comunitària.
 • Modificacions de la situació d’estada per estudis, investigació, formació, o pràctiques no laborals a la situació de residència i treball per compte aliena.
 • Recursos administratius contra la denegació de sol·licituds.
 • Legalització de documents i sol·licitud nacionalitat espanyola.

Litigació laboral

L’assistència lletrada davant la jurisdicció social en procediments de naturalesa laboral i de seguretat social és una de les nostres principals àrees d’actuació.

Representem a empreses i a personal directiu en tot tipus de processos judicials, incloent processos d’acomiadament, reclamacions de quantitat, demandes per discriminació i assetjament, sancions administratives i, especialment, en matèria de conflictes col·lectius.

litigacion laboral
fiscal y contable
fiscal y contable

Fiscal i comptable

Especialistes en el sector tributari perquè aconsegueixis optimitzar les teves obligacions fiscals tant a nivell empresarial com individual.
 • Assessorament i planificació comptable i fiscal.
 • Anàlisi econòmica i financera de balanços.
 • Estudi i tramitació de declaracions d’impostos: societats, renda, IVA, pagaments fraccionats i de successions, entre altres.
 • Realització de gestions i tràmits davant l’Agència Tributària.
 • Sol·licitud de certificats, atenció de requeriments i notificacions electròniques.
 • Inspeccions i ajornaments.
 • Constitució i organització de Societats i ampliacions o reduccions del capital

Negociació col·lectiva i relacions sindicals

Intervenim constantment en la negociació de convenis col·lectius en representació dels nostres clients, ja siguin companyies de diferents sectors d’activitat o associacions empresarials, pactes d’empresa i altres acords de naturalesa col·lectiva.

Reestructuracions i Reorganitzacions Societàries

Actuem en l’àmbit de la planificació, negociació i execució d’acomiadaments col·lectius, baixes incentivades, expedients de regulació d’ocupació suspensius, flexibilització de condicions laborals i redimensionament de plantilles.

Així mateix, assessorem en qüestions relacionades amb la successió d’empresa, la successió de plantilles i en tots aquells sectors d’activitat subjectes a subrogació de personal, per imposició convencional o contractual.

reestructuraciones servicios
conflictos colectivos
conflictos colectivos

Conflictes col·lectius i arbitratges

Oferim als nostres clients, un complet suport jurídic en processos de vaga, incidències en l’aplicació o modificació d’acords col·lectius o en la interpretació dels mateixos, ja sigui des de l’assessorament preventiu, la negociació amb la representació dels treballadors o la defensa processal de client en seu judicial.

Relacions laborals de caràcter especial – alta direcció

La nostra activitat també engloba la negociació estratègica i preventiva, així com el disseny i la redacció de contractes d’alta direcció. Estem especialistes en la confecció a mida” de les clàusules contractuals per a qualsevol fi, com per exemple, no competència o exclusivitat.

De la mateixa manera, assessorem en la redacció i extinció de contractes que regulen les relacions laborals de naturalesa especial.

alta dirección
servicios juridicos

Jurídic

Abordem la totalitat dels serveis jurídics de totes les especialitats en dret, som un grup de 3 despatxos.

Consulteu-nos

Servei de consulta directa a través d’internet