MODEL D’INFORMACIÓ PER CAPES O NIVELLS

El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE l 119/1, 2016.05.04) (en endavant, RGPD), proporciona un marc modernitzat i basat en la rendició de comptes per a la protecció de les dades a Europa.

En aquest sentit, l’article 12 de l’RGPD, sota l’epígraf Transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets de l’interessat, estableix el següent en el seu apartat 1:

 

El responsable del tractament pendra les mesures oportunes per facilitar l’interesat tota informació indicada en els artícles 13 i 14, així com cualsevol comunicació d’acord als artícles del 15 a 22 i 34 relatiu al tractament, de forma concisa, transparent, inteligible i de fácil accés, amb un llenguatge clar i sencill, en particular cualsevol informació dirigida específicament a un nen. L’informació serà facilitada per escrit o per altres mitjans, inclos, si procedeix, per medis electrónics. Quant el soliciti el interesat, la informació es facilitara verbalment sempre que es demostri la identitat del l’interessat per altres medis.
 •  Per fer compatible la major exigencia d’informació que introdueix el RGPD i la concisió y comprensió en la forma de presentarla, des de les Autoritats de Protecció de Dadades es recomane adoptar un model d’información per capes o nivells.

L’enfocament d’informació multinivell consisteix en el següent:

 

Presentar una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les dades.

 

Remetre a la informació addicional en un segon nivell, on es presentaran detalladament la resta de les informacions, en un mitjà més adequat per a la seva presenta ció, comprensió i, si es desitja, arxiu.

 

 

CAPA 1< INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació tendrie que facilitarse al usuari en el mateix moment de la recollida de les dades, de manera accessible, completa i clarament visible.

INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DADES

Responsable del tractament

GABINET CASAS SL

Direcció del responsable

Avinguda Prat de la Riba 34, CP 25004, Lleida (Lleida)

Finalitat

Les seves dades seràn utilitzades per atendre les seves solicituts i prestarli el nostres serveis.

Publicidad

Només li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a l’efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentimient previ, que podrá facilitarnos mitjançant la casela correspondent establerta per defecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra enitat que esté debidamente autoritzat podrà tenir coneixements de la informació que li demanem.

Drets

Té dret a saber quina informació tenim sobre vostè, corregirla i eliminarla, tal i como s’explica en la informació adicional disponible en la nostra página web.

Informació adicional

Més informació en el apartat “LES SEVES DADES SEGURES” de la nostra pàgina web.

CAPA 2 INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació tindrà que facilitarse al usuari a través d’un enllaç disponible en la pàgina web, sota la denominació “LES SEVES DADES SEGURES”. Dit enllaç tindrà que estar disponible, preferiblement, en la part d’adalt de la pàgina web, para facilitar la seva visibilitat i accessibilitat.

LES SEVES DADES SEGURES

Informació en cumpliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa ia Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.
Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.
Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació li queda algun dubte, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gracies per la seva colavoració.

 • Qui som?

 • La nostra denominació: GABINET CASAS SL

 • El nostre CIF / NIF: B25436858

 • La nostra activitat principal: Assessoría fiscal, contable, laboral

 • La nostra direcció: Avenida Prat de la Riba 34, CP 25004, Lleida (Lleida)

 • El nostres telèfon de contacto: 973236849

 • La nostra direcció de correu electrónic de contacte: casas@becasar.com

 • La nostra pàgina web:

 • Per la seva confiança i seguretat, l’informem que som una entitat inscrita en el Registro Mercantil.

Estem a la seva disposició, no dupti en contactar-nos.

 • Per a que utilitzarem les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usats per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

 • Per que necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caixes que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

 • Qui coneixerà l’informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, a l’marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

 • Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs en tot moment.

 • Enviarem les seves dades a altres països?

 

En el món hi ha països que són segurs per a les seves dades i uns altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

 • Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

 • Quins son els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per a sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li.

En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament.

Per a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 • Pot retirar el seu consentiment si canvia posteriorment?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu moment va estar interessat/a a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

 • En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, ¿dónde puede formular una reclamación?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents

 • Seu electrònica: www.apdcat.cat

 • Direcció postal:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª
08008-Barcelona

 • Vía telefònica:

Telf. 93 552 78 00

Fax. 93 552 78 30

Formular una reclamación en la Autoridad Catalana de Protección de Datos no conlleva ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador.

 • ¿Elaboraremos perfiles sobre usted?

Nuestra política es no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios.

No obstante, pueden existir situaciones en las que, con fines de prestación del servicio, comerciales o de otro tipo, necesitemos elaborar perfiles de información sobre usted. Un ejemplo pudiera ser la utilización de su historial de compras o servicios para poder ofrecerle productos o servicios adaptados a sus gustos o necesidades.

En tal caso, aplicaremos medidas de seguridad eficaces que protejan su información en todo momento de personas no autorizadas que pretendan utilizarla en su propio beneficio.

 • ¿Usaremos sus datos para otros fines?

Nuestra política es no usar sus datos para otras finalidades distintas a las que le hemos explicado. Si, no obstante, necesitásemos usar sus datos para actividades distintas, siempre le solicitaremos previamente su permiso a través de opciones claras que le permitirán decidir al respecto.

CASILLAS OBTENCIÓN CONSENTIMIENTO

PERMISOS (MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE EN CASO AFIRMATIVO):

 • Consiento el uso de mis datos para los fines indicados en la política de privacidad “SUS DATOS SEGUROS”.
 • Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.

MODEL D’INFORMACIÓ PER CAPES O NIVELLS

El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE l 119/1, 2016.05.04) (en endavant, RGPD), proporciona un marc modernitzat i basat en la rendició de comptes per a la protecció de les dades a Europa.

En aquest sentit, l’article 12 de l’RGPD, sota l’epígraf Transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets de l’interessat, estableix el següent en el seu apartat 1:

 

 • El responsable del tractament pendra les mesures oportunes per facilitar l’interesat tota informació indicada en els artícles 13 i 14, així com cualsevol comunicació d’acord als artícles del 15 a 22 i 34 relatiu al tractament, de forma concisa, transparent, inteligible i de fácil accés, amb un llenguatge clar i sencill, en particular cualsevol informació dirigida específicament a un nen. L’informació serà facilitada per escrit o per altres mitjans, inclos, si procedeix, per medis electrónics. Quant el soliciti el interesat, la informació es facilitara verbalment sempre que es demostri la identitat del l’interessat per altres medis.
 •  Per fer compatible la major exigencia d’informació que introdueix el RGPD i la concisió y comprensió en la forma de presentarla, des de les Autoritats de Protecció de Dadades es recomane adoptar un model d’información per capes o nivells.

L’enfocament d’informació multinivell consisteix en el següent:

 

Presentar una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les dades.

 

Remetre a la informació addicional en un segon nivell, on es presentaran detalladament la resta de les informacions, en un mitjà més adequat per a la seva presenta ció, comprensió i, si es desitja, arxiu.

 

 

CAPA 1< INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació tendrie que facilitarse al usuari en el mateix moment de la recollida de les dades, de manera accessible, completa i clarament visible.

INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DADES

Responsable del tractament

GABINET CASAS SL

Direcció del responsable

Avinguda Prat de la Riba 34, CP 25004, Lleida (Lleida)

Finalitat

Les seves dades seràn utilitzades per atendre les seves solicituts i prestarli el nostres serveis.

Publicidad

Només li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a l’efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentimient previ, que podrá facilitarnos mitjançant la casela correspondent establerta per defecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra enitat que esté debidamente autoritzat podrà tenir coneixements de la informació que li demanem.

Drets

Té dret a saber quina informació tenim sobre vostè, corregirla i eliminarla, tal i como s’explica en la informació adicional disponible en la nostra página web.

Informació adicional

Més informació en el apartat “LES SEVES DADES SEGURES” de la nostra pàgina web.

CAPA 2 INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació tindrà que facilitarse al usuari a través d’un enllaç disponible en la pàgina web, sota la denominació “LES SEVES DADES SEGURES”. Dit enllaç tindrà que estar disponible, preferiblement, en la part d’adalt de la pàgina web, para facilitar la seva visibilitat i accessibilitat.

LES SEVES DADES SEGURES

Informació en cumpliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa ia Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.
Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.
Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació li queda algun dubte, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gracies per la seva colavoració.

 • Qui som?

 • La nostra denominació: GABINET CASAS SL

 • El nostre CIF / NIF: B25436858

 • La nostra activitat principal: Assessoría fiscal, contable, laboral

 • La nostra direcció: Avenida Prat de la Riba 34, CP 25004, Lleida (Lleida)

 • El nostres telèfon de contacto: 973236849

 • La nostra direcció de correu electrónic de contacte: casas@becasar.com

 • La nostra pàgina web:

 • Per la seva confiança i seguretat, l’informem que som una entitat inscrita en el Registro Mercantil.

Estem a la seva disposició, no dupti en contactar-nos.

 • Per a que utilitzarem les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usats per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

 • Per que necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caixes que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

 • Qui coneixerà l’informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al martge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

 • Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs en tot moment.

 • Enviarem les seves dades a altres països?

 

En el món hi ha països que són segurs per a les seves dades i uns altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

 • Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

 • Quins son els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per a sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li.

En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament.

Per a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 • Pot retirar el seu consentiment en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu moment va estar interessat/a a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

 • En cas que entengui que els seus drets han sigut desatesos, on pot formular una reclamació?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: www.apdcat.cat

 • Direcció postal:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª
08008-Barcelona

 • Via telefònica:

Telf. 93 552 78 00

Fax. 93 552 78 30

Formular una reclamació en la Autoritat Catalana de Protecció de Dades no comporte
cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

 • Farem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pogués ser la utilització del seu historial de compres o serveis per a poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En tal cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici

 • Utilitzarem les seves dades per altres fins?

La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents a les que li hem explicat. Si, no obstant això, necessitéssim usar les seves dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.

CASELLES D’OBTENCIÓ DE CONSENTIMIENT

PERMISOS (MARQUI LA CASELLA CORRESPONENT EN CAS AFIRMATIU):

 • Consento l’ús de les meves dades per a finalitats indicades en la política de privacitat “LES SEVES DADES SEGURES”.
 • Consento l’ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat.

 

Especialistes en el sector tributari perquè aconsegueixis optimitzar les teves obligacions fiscals tant a nivell empresarial com individual.

 • Assessorament i planificació comptable i fiscal.
 • Anàlisi econòmica i financera de balanços.
 • Estudi i tramitació de declaracions d’impostos: societats, renda, IVA, pagaments fraccionats i de successions, entre altres
 • Realització de gestions i tràmits davant l’Agència Tributària.
 • Sol·licitud de certificats, atenció de requeriments i notificacions electròniques
 • Inspeccions i ajornaments..
 • Constitució i organització de Societats i ampliacions o reduccions de capital.